Ohita ja siirry sisältöön

Seuraa meitä!

ILMAINEN toimitus Suomessa

Ota yhteyttä

Yleiset ehdot

Sovittelun edellytykset

Yritysrakenteen kuvaus

Decide Commit Succeed BV ei nimenomaisesti myy osoitteessa www.minno.fi tarjottuja tavaroita. Tarjotut tavarat myy myyjä (Yantai Yirun Electronic Commerce Co., Ltd Kiinassa). Tämä tarkoittaa, että ostosopimus tehdään ostajan ja myyjän välillä. Decide Commit Succeed BV:stä ei tule millään tavalla näiden sopimusten osapuolta.

Decide Commit Succeed tarjoaa ainoastaan välitysalustan.

Myyjän ja ostajan välillä sovellettavat yleiset ehdot ovat tämän asiakirjan lopussa. Huomautus: Näitä ehtoja sovelletaan ostajan ja myyjän välillä, eivätkä ne näin ollen ole täytäntöönpanokelpoisia verkkosivuston omistajaa vastaan.

Jos Myyjä sijaitsee EU:n alueella tai Norjassa, Liechtensteinissa tai Islannissa, tehtyihin sopimuksiin sovelletaan etämyyntiä koskevaa eurooppalaista direktiiviä. Näin ollen sovelletaan kaikkia tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja takuita.

Sovittelua koskevat ehdot

1 artikla - määritelmät
Näissä välitysehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

1. Verkkosivusto: www.minno.fi. Tämä koskee käytettävissä olevaa alustaa. Tähän sisältyvät myös kaikki aladomainit.

2. Verkkosivuston omistaja: Decide Commit Succeed -yritys, jonka kotipaikka on Kraijenhoffstraat 137A Amsterdamissa ja joka on rekisteröity kauppakamariin numerolla 69624747.

3. Ostaja: henkilö, joka tekee ostoksen myyjältä edellä mainitun verkkosivuston kautta.

4. Myyjä: ulkomainen yritys, joka joko valmistajana tai toimittajana myy tavaroita ostajalle.
`
2 artikla - Ostajan oikeudet
Jos Myyjä on sijoittautunut johonkin EU-maahan tai Norjaan, Liechtensteiniin tai Islantiin, tehtyihin sopimuksiin sovelletaan etämyyntiä koskevaa eurooppalaista direktiiviä. Näin ollen sovelletaan kaikkia tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja takuita, mukaan lukien:

1. Myyjän on annettava ostajalle verotusta, maksuja, toimituksia ja sopimuksen täyttämistä koskevat tiedot selkeästi ja kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

2. Ostajan on saatava tilaus 30 päivän kuluessa, ellei muusta määräajasta ole sovittu. Jos tuotetta ei ole tai sitä ei ole enää saatavilla, Myyjän on ilmoitettava siitä Ostajalle. Kaikki suoritetut maksut on palautettava ostajan tilille kolmenkymmenen päivän kuluessa, ellei myyjä toimita vastaavaa tuotetta.

3. Ostajalla on vähintään neljäntoista päivän peruuttamisoikeus, mikä tarkoittaa, että ostaja voi perustelematta peruuttaa ostoksensa. Ostaja vastaa kaikista tässä tilanteessa aiheutuvista toimituskuluista. Mahdolliset maksut tai talletukset on palautettava kolmenkymmenen päivän kuluessa ostajan osoittamalle pankkitilille.

3 artikla - Sovittelupalvelu
1. Verkkosivustolla tarjottuja tavaroita ei myy verkkosivuston omistaja. Nämä tavarat myy myyjä. Näin ollen, kun tavaroita ostetaan, ostajan ja myyjän välillä tehdään myyntisopimus.

2. Myyjä myy tavarat Verkkosivuston kautta.

3. Verkkosivuston omistaja tarjoaa Myyjälle välityspalvelua. Kun tavarat tilataan Verkkosivuston kautta, Verkkosivuston haltija on valtuutettu toimimaan välittäjänä Ostajan nimissä ja Ostajan lukuun. Verkkosivuston haltija on näin ollen valtuutettu tilaamaan Myyjältä Myyjän nimissä.

4. Myyjä sijaitsee Alankomaiden ulkopuolella, joten kyseiset tavarat tuodaan maahan, tämä tapahtuu aina Ostajan nimissä. Lisäkustannukset, kuten tuonnin arvonlisävero ja (tulli)tullauskustannukset, ovat myös ostajan vastuulla.

5. Verkkosivuston ylläpitäjälle suoritettavat maksut tapahtuvat yksinomaan välitysalustan tarjoamisen ja ylläpidon perusteella.

4 artikla - Taloudellinen selvitys
1. Ostetun tuotteen maksu suoritetaan verkkosivuston ylläpitäjän kautta, myyntihinta siirretään Myyjälle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty ennalta määritetty välitysmaksu.

2. Myyjä määrittää verkkosivustolla käytettävät hinnat.

3. Myyjä maksaa verkkosivuston omistajalle kiinteän summan myytyä tuotetta kohden. Tämä summa määritetään toisessa sopimuksessa, ja se koskee ainoastaan välitysalustan tarjoamista ja ylläpitoa.

5 artikla - Valitukset

1. Ostaja voi tehdä Myyjälle sopimuksen toteuttamista koskevia valituksia.
2 Myyjä vastaa kaikkiin saamiinsa valituksiin neljäntoista päivän kuluessa.
3 Jos ostaja on tyytymätön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, hän voi kääntyä Euroopan sovittelufoorumin riitojenratkaisukomitean puoleen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Yleiset ehdot

SISÄLLYSLUETTELO:
1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Sovellettavuus
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset
8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
9 artikla - Hinta
10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu
11 artikla - Toimitus ja toteutus
12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen
13 artikla - Maksaminen
14 artikla - Valitukset
15 artikla - Riidat
16 artikla - Lisä- tai poikkeavat määräykset

1 ARTIKLA - MÄÄRITELMÄT
Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

- Täydentävä sopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimukseen liittyen ja jonka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella;
- Peruuttamisaika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
- Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia, liiketoimintaa tai käsityötä ja joka tekee sopimuksen yrittäjän kanssa;
- Päivä: kalenteripäivä;
- Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
- Kestotapahtuma: sopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;
- Kestävä väline: mikä tahansa (apu)väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina, mukaan lukien sähköposti.
- Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
- Mallilomake: peruuttamislomake, jonka yrittäjä antaa kuluttajan käyttöön ja jonka kuluttaja voi täyttää halutessaan käyttää peruuttamisoikeuttaan;
- Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa kuluttajille tuotteita ja/tai digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etämyynnissä;
- Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten organisoiman järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan luettuna yksinomaan yhtä tai useampaa tekniikkaa etäviestintään kuluttajan kanssa;
- Etäviestintätekniikalla tarkoitetaan keinoja, joita voidaan käyttää etäsopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa;
- Yleiset sopimusehdot: nämä yrittäjän yleiset sopimusehdot.

2 ARTIKLA - YRITTÄJÄN HENKILÖLLISYYS
Yrittäjän nimi (lakisääteinen nimi, mahdollisesti täydennettynä toiminimellä); Decide Commit Succeed BV.
Toimipaikan osoite; Kraijenhoffstraat 137A, 1018RG Amsterdam, Alankomaat.
Sähköpostiosoite; info@minno.fi
Kauppakamarin numero; 69624747.
Arvonlisäverotunniste. 857945270B01

3 ARTIKLA - SOVELTAMINEN
1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin etäsopimuksiin ja tilauksiin, jotka tehdään yrittäjän ja kuluttajan välillä.
2. Ennen etäsopimuksen tekemistä kuluttajan saataville annetaan näiden yleisten ehtojen teksti. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän toimitiloissa, miten niihin voi tutustua ja että nämä yleiset ehdot lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.
3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, missä yleiset ehdot ovat sähköisesti nähtävissä ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin maksutta.
4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin, ja kuluttaja vetoaa ristiriitaisten yleisten ehtojen ollessa kyseessä aina siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin.
5. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys milloin tahansa julistetaan mitättömäksi tai kumotaan kokonaan tai osittain, nämä yleiset ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen kumottu tai mitätön määräys korvataan keskinäisessä neuvottelussa välittömästi määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle alkuperäisen merkitystä.
6. Tilanteet, joita nämä yleiset ehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
7. Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

4 ARTIKLA - TARJOUS
1. Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai se on tehty ehdoilla, joilla on lykkäävä tai purkava vaikutus, tai muulla ehdolla, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
2. Yrittäjän tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
3. Yrittäjän tarjous sisältää tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen kuvauksen, joka on aina täydellinen ja tarkka. Tarjous sisältää riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen, jotta kuluttaja voi tehdä hyvän arvion tarjouksesta. Jos yrittäjä käyttää kuvia, jotka antavat ymmärtää, että nämä kuvat esittävät tarjottua tuotetta, ne kuvastavat aidosti tarjottuja tuotteita ja/tai palveluita. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet eivät voi sitoa yrittäjää.
4. Tuotteiden kuvat kuvastavat aidosti tarjottuja tuotteita. Yrittäjä ei kuitenkaan voi taata, että kuvatut värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.
5. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti
erityisesti:
- hintaa veroineen;
- mahdollisia lähetyskuluja;
- tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitä toimia se edellyttää;
- lasketaanko etäviestinnän hinta muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;
- arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;
- etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkittynyt liiketoimi.
- Peruuttamisoikeuden soveltaminen;
- maksu-, toimitus- ja täytäntöönpanotapa;

5 ARTIKLA - SOPIMUS
1. Sopimus syntyy, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siinä asetetut ehdot.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksymisen vastaanottamisen. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus luodaan sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
4. Yrittäjä voi lain sallimissa rajoissa hankkia tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä ja perustella se tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.
5. Yrittäjä lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle, viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä:
a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia;
b. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
c. tiedot takuista ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
d. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta veroineen;
e. mahdolliset toimituskustannukset;
f. maksutapa, toimitus tai etäsopimuksen toteuttamistapa.
g. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai jos se on toistaiseksi voimassaoleva
h. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
6. Jos kyseessä on kestosopimus, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUS
Kun kyseessä on tuotteiden toimitus:
1. Kun kuluttaja ostaa tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa.

2. Tämä peruuttamisaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ja yrittäjän ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.
Jos:

a. kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa, harkinta-aika alkaa päivänä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, edellyttäen, että hän on selkeästi ilmoittanut asiasta kuluttajalle ennen tilausprosessia, kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joiden toimitusaika on erilainen.
b. Jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista, harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan
c. sopimus koskee tuotteiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana, harkinta-aika alkaa päivänä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:
3. Jos kyseessä on palvelusopimus tai sopimus sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen neljäntoista päivän kuluessa ilmoittamatta mitään syytä. Nämä neljätoista päivää alkavat sopimuksen tekemistä seuraavasta päivästä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole ilmoitettu:
4. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritellyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.

5. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen peruuttamisajan alkamispäivästä, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

6. Jäähdytysajan aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle tämän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

7. Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut käyttävänsä peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on osoitettava, että toimitettu tavara on palautettu ajoissa, esimerkiksi postitustodistuksella.

7 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
1. Kun kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa enintään palautuslähetyksen kustannuksista.
2. Yrittäjä palauttaa ostosumman mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta, samalla tavalla kuin kuluttaja on käyttänyt. Täten vaaditaan elinkeinonharjoittajan suorittama palautus tai vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.
3. Huolimattomasta käsittelystä johtuva tuotteen arvon aleneminen jää kuluttajan maksettavaksi. Tähän ei voida vedota, jos yrittäjä ei ole antanut kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta. Tämä on tehtävä ennen kauppasopimuksen tekemistä.

8 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUDEN POISSULKEMINEN
1. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain, jos elinkeinonharjoittaja on selkeästi ilmoittanut tästä tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä ja jos kyseessä on jokin 2 ja 3 kohdassa luetelluista tuotteista.
2. Peruuttaminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta:
a. jotka elinkeinonharjoittaja on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
b. jotka ovat selvästi henkilökohtaisia;
c. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
d. joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
e. yksittäisiin sanoma- ja aikakauslehtiin;
f. ääni- ja kuvatallenteisiin ja tietokoneohjelmistoihin, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
g. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

3. Poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palvelujen osalta:
a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka suoritetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
c. jotka liittyvät vedonlyöntiin ja arpajaisiin.

9 ARTIKLA - HINTA
1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.

3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.

4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja:
a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

6. Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Jos kyseessä on paino- ja kirjoitusvirhe, yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 ARTIKLA - TAKUU JA VAATIMUSTENMUKAISUUS
1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat lakisääteiset ja/tai viranomaismääräykset. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan. Tämä koskee myös elinkeinonharjoittajan, hänen tavarantoimittajansa, maahantuojan tai tuottajan sitoumuksia, joissa hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mihin hän on lain mukaan velvollinen, jos hän ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista osuuttaan.

3. Kaikista virheistä tai väärin toimitetuista tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti yrittäjälle neljän viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

4. Takuu ei ole voimassa, jos:
a. Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjaamisen ja/tai muuttamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi;
b. Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai vastoin yrittäjän ja/tai pakkauksessa annettuja ohjeita;
c. Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain viranomaismääräyksistä, joita on annettu tai tullaan antamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 ARTIKLA - TOIMITUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta vastaanotettaessa ja toteutettaessa tuotetilauksia sekä arvioitaessa palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.

2. Toimituspaikkana on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

3. Jollei tämän artiklan 4 kohdassa sanotusta muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman seuraamuksia. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.

4. Kaikki toimitusajat ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi johtaa mitään oikeuksia mistään mainituista toimitusajoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.

5. Jos sopimus puretaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajalle maksetun summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

6. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien artikkelien osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

7. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet toimitetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle ja yrittäjän edustajalle ilmoitetulle henkilölle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 ARTIKLA - LIIKETOIMIEN KESTO: KESTO, IRTISANOMINEN JA JATKAMINEN
Irtisanominen
1. Kuluttaja voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, milloin tahansa irtisanoa sopimuksen sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2. Kuluttaja voi tehdä määräaikaisen sopimuksen, joka kattaa tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllisen toimituksen, ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

3. Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa mainittuja sopimuksia:
a. irtisanoa milloin tahansa, eikä sitä voida rajoittaa irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
b. irtisanoa vähintään samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;
c. irtisanoa ne aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.
Jatkaminen
4. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida jatkaa tai uusia hiljaisesti määräajaksi.

5. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uudistetun sopimuksen jatkoajan päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

6. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivittäisten, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

7. Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (koe- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti koe- tai tutustumisjakson päättyessä.
Kesto
8. Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua sopimuksen voimassaolon päättymisestä milloin tahansa irtisanoa sen enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanomista ole kohtuullista ja kohtuullista vastustaa ennen sovitun määräajan päättymistä.

13 ARTIKLA - MAKSU
1. Kuluttajan maksettavaksi tulevat summat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta, ellei muusta ajankohdasta ole sovittu. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

3. Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kaikki ennalta määrätyt kohtuulliset kulut.

14 ARTIKLA - VALITUSMENETTELY
1. Yrittäjällä on oltava riittävästi julkaistu valitusmenettely ja sen on käsiteltävä valitus tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa, joka lasketaan vastaanottopäivästä. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä viestin vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

4. Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riidanratkaisumenettelyä.

15 ARTIKLA - RIITA-ASIAT
Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset ehdot koskevat, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia.

16 ARTIKLA - TÄYDENTÄVÄT TAI POIKKEAVAT MÄÄRÄYKSET
Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisä- tai muut määräykset eivät saa olla kuluttajan kannalta haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle.

ILMAINEN toimitus Suomessa

Asiakkaiden arviot 9.1

Viikoittain paljon suuria alennuksia