Yleiset ehdot

1 artikla - Määritelmät.

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Karenssiaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Kestävä väline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikalla tarkoitetaan keinoa, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan huoneeseen samanaikaisesti.

Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Decide Commit Succeed BV
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam

Sähköposti: info@minno.fi
KAUPPAKAMARI: 69624747

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti on edellisestä kohdasta huolimatta ja ennen etäsopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muutoin maksutta.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi määräys näissä yleisissä ehdoissa milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätöity tai tuhoutunut, niin sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen määräys korvataan yhteisestä sopimuksesta välittömästi määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman tarkasti alkuperäisen soveltamisalaa.

Tilanteet, joista ei ole määrätty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava "näiden yleisten ehtojen hengessä".

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvastavat aidosti tarjottuja tuotteita ja/tai palveluja. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
Tuotteiden kuvat ovat todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

Hinta ilman tullauskustannuksia ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää posti- ja kuriiripalveluja koskevaa erityissäännöstöä maahantuonnin osalta. Tätä asetusta sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai yhdessä veloitettujen tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

Erityiset ylimääräiset tulliselvitysmaksut ja/tai tuontitullit eivät näin ollen sisälly hintaan, ja ne ovat asiakkaan vastuulla.

mahdolliset toimituskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitä toimia se edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

tarjouksen hyväksymisen määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestintämaksun määrä, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan palauttaa ne;

muut kielet kuin hollannin kieli, joilla sopimus voidaan tehdä;

käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.
Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

5 artikla - Sopimus

Sopimus tulee voimaan, jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perustellen samalla päätöksensä.

Yrittäjän on liitettävä seuraavat tiedot kuluttajalle toimitettavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:
1. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
2. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
3. tiedot takuista ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo antanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen tekemistä;
5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
Jos kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.
6 artikla - Peruuttamisoikeus

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjälle tiedoksi annettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitetuine lisävarusteineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole ilmaissut aikomustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuluttajan vastuulla.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että yrittäjä on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttavat todisteet täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:
1. jotka yrittäjä on valmistanut kuluttajan määritysten mukaisesti;
2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia
3. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
4. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
5. joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
6. yksittäisiä sanoma- ja aikakauslehtiä varten.
7. ääni- ja kuvatallenteisiin ja tietokoneohjelmistoihin, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
8. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:
1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka on määrä suorittaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
2. joiden toimittaminen on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
3. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.
9 artikla - Hinta

Tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja:
1. ne ovat seurausta oikeudellisista säännöksistä tai määräyksistä; tai
2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukainen toimituspaikka on siinä maassa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Näin ollen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksun. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.
Kaikkiin hintoihin voi sisältyä painovirheitä. Painovirheiden ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden tapauksessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevien kohtuullisten vaatimusten sekä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia sopimuksen tekopäivänä. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.

Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:
Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjaamisen ja/tai muuttamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi;
toimitetut tuotteet on altistettu epätavallisille olosuhteille tai niitä on käsitelty muuten huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden ja/tai pakkauksessa annettujen ohjeiden vastaisesti;

Puutteellisuus johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainituista seikoista muuta johdu, yritys toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien artikkelien kohdalla peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.
Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet toimitetaan kuluttajalle tai aiemmin nimetylle ja yrittäjän edustajalle tiedoksi annetulle taholle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, sovittujen irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisuuden päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:
irtisanoa milloin tahansa, eikä se saa rajoittua irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tiettyyn ajanjaksoon;

irtisanoa sopimukset vähintään samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;
irtisanoa sopimukset aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen.

Uudistaminen

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uudistetun sopimuksen uusimisen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivittäisten, uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Sopimus, jonka kesto on rajoitettu ja joka koskee kokeilupäivien, sanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päättyessä.

Kesto

Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanominen ennen sovitun määräajan päättymistä ole kohtuuden ja kohtuullisuuden vuoksi mahdotonta.

13 artikla - Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kohtuulliset kustannukset, jotka on ilmoitettu etukäteen.

14 artikla - Valitukset

Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina.

Yrittäjälle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.
Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Erimielisyydet
Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin nämä yleiset ehdot liittyvät, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.